Framgångsrikt avgörande i Högsta domstolen

NORMA Advokater, genom Jonas Öjelid och Julia Mattelin, har framgångsrikt företrätt en lokalhyresgäst i ett nyligen avgjort mål i Högsta domstolen.

Målet gällde en lokalhyresgäst som blivit uppsagd från sin lokal och därför avvecklat verksamheten och flyttat från lokalen. Den uppsägning som hyresvärden gjorde innehöll inte den information som krävs enligt lag om att hyresgästen ska hänskjuta ärendet till hyresnämnden inom två månader för att ha kvar sin rätt till ersättning. Hyresgästen hänsköt inte ärendet till hyresnämnden inom tvåmånadersfristen och frågan som uppstod var då om hyresgästen hade kvar sin rätt att begära ersättning av hyresvärden, trots att hyresgästen hade flyttat från lokalen och inte hade hänskjutit ärendet till hyresnämnden.

Högsta domstolen kom fram till att om hyresvärden inte har lämnat lagstadgad information om att hyresgästen ska hänskjuta ärendet till hyresnämnden om hyresgästen inte går med på att flytta utan ersättning, så börjar inte tvåmånaders-fristen att löpa. Om hyresvärden inte har uppfyllt formkraven i sin uppsägning, kan hyresgästen alltså välja mellan att stanna kvar i lokalen (eftersom uppsägningen är ogiltig) eller att avflytta från lokalen och kräva ersättning enligt vanliga hyresrättsliga regler.

Ansvariga jurister
Jonas Öjelid
Partner | Advokat
Julia Mattelin
Biträdande jurist