Inköpsrådets praxisdag

Advokaterna Johan Rappmann och Linus Nilsson medverkade i veckan i Inköpsrådets konferens Praxisdagen, som lockade ett hundratal deltagare. De flesta deltagarna arbetar i olika upphandlande roller, men även leverantörer, domare och andra jurister fanns bland åhörarna.

Johan och Linus talade utifrån rättsfallet HFD 2022 ref 30, som handlar om skadebedömningen vid överprövning i offentlig upphandling. HFD uttalade i målet att en leverantör vars anbud inte uppfyllt ett obligatoriskt krav kan inte lida skada till följd av brister i andra obligatoriska krav. Johan och Linus analyserade domen och gjorde några spaningar kring dess efterverkningar. De framhöll risker för att lagändringar och domar som kommit under 2022 kan innebära fler leverantörer avstår att lämna anbud pga. de krav som numera ställs på dessa, medan resursstarkare leverantörer gör fler överprövningar i tidigt skede. Johan och Linus framhöll att det är viktigt att upphandlande organisationer och leverantörer är aktiva under anbudstiden och att de tar ett ömsesidigt ansvar att säkerställa att kraven i upphandlingsdokumenten är tydliga och förståeliga. Då kan man undvika onödiga överprövningar och skapa affärsmässigt goda upphandlingar till gagn för både upphandlande organisationer och leverantörer.

Ansvariga jurister
Johan Rappmann
Advokat
Linus Nilsson
Advokat