Nya LAS är här – viktigt att veta om den nya lagstiftningen

Imorgon, den 1 oktober 2022, är en stor dag inom den svenska arbetsrätten. Det som har kommit att kallas ”nya LAS”, som beslutades redan i somras, ska tillämpas först nu.

Har du missat vad de nya reglerna innebär? Nedan kommer en kort sammanfattning av några av de viktigare förändringarna i LAS.

Saklig grund ersätts av sakliga skäl

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska framöver grundas på ”sakliga skäl” till skillnad från den tidigare formuleringen ”saklig grund”. Den ändrade formuleringen innebär ingen förändring i uppsägningsgrunderna, arbetsbrist och personliga skäl är fortfarande de möjliga grunderna för uppsägning, och förändringen avser endast grunden personliga skäl. Den nya formuleringen syftar till att arbetstagarens personliga intresse av att stanna kvar i anställningen eller antaganden om arbetstagarens framtida beteende inte längre ska beaktas vid bedömningen av om en uppsägning från arbetsgivarens sida är motiverad eller inte.

 

Särskild visstidsanställning ersätter allmän visstidsanställning

”Allmän visstidsanställning” ersätts med ”särskild visstidsanställning”. En särskild visstidsanställning omvandlas till en tillsvidareanställning efter att en arbetstagare varit anställd tolv månader inom en femårsperiod eller en period av olika efterföljande visstidsanställningar. Enligt de tidigare reglerna omvandlades en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning efter 24 månaders sammantagen anställning.

Notera även att företrädesrätten (rätten till återanställning vid uppsägning p g a arbetsbrist) träder in efter nio månader för en särskild visstidsanställning, att jämföra med allmän visstidsanställnings tolv månader.

 

Heltid som norm

Tidigare har det endast funnits en presumtion om att en anställning är en tillsvidare-anställning, om inget annat avtalats. Nu införs även en presumtion om att anställningen avser heltid, om inget annat avtalats. Arbetsgivaren har dessutom ålagts att informera arbetstagaren om skälet till att en anställning inte avser heltid.

 

Nya turordningsregler

I en arbetsbristsituation gäller principen ”sist in, först ut”. Enligt de tidigare reglerna kunde endast en arbetsgivare med högst tio arbetstagare utesluta två arbetstagare från den s k turordningen. De nya reglerna möjliggöra för arbetsgivare att, oavsett antal anställda i verksamheten, undanta tre arbetstagare från turordningen. Undantagande från turordningen kan endast tillämpas en gång var tredje månad och avser hela arbetsgivarens verksamhet.

Lagstiftaren har också förtydligat att s k hyvling av arbetstiden, alltså då arbetsgivaren ensidigt beslutar att ändra arbetstagares arbetstidsmått istället för att säga upp arbetstagare p g a arbetsbrist, ska göras med beaktande av turordningsreglerna.

 

Anställningen upphör under tvist om uppsägning

Till skillnad från dagens regler består inte längre en anställning under tiden en tvist om en uppsägnings ogiltighet pågår.

 

Höjning av allmänna skadestånd

Ovan nämnda regler kan tänkas innebära viss förenkling i arbetsgivarens möjligheter att säga upp arbetstagare. För att balansera detta har de allmänna skadestånd som kan utdömas för felaktig uppsägning och avsked höjts. Skadeståndet är fortsatt upp till domstolarna att besluta, men skadestånd för felaktig uppsägning som tidigare var ca 80 tkr, är tänkt att höjas till ca 135 tkr, medan skadeståndet för felaktigt avsked, som tidigare var ca 125 tkr, är tänkt att höjas till ca 190 tkr.

Det ska också noteras att det finns möjlighet att göra avvikelser från vissa av reglerna i LAS genom kollektivavtal. Det är därmed fortsatt viktigt att håll koll på reglerna i eventuella tillämpliga kollektivavtal.

Ansvariga jurister
Louise Lindahl
Advokat