En ny konsumentköplag

Nyligen fick vi en ny konsumentköplag (2022:260) i Sverige som ersätter den tidigare från 1990. Nedan ger vår jurist Matilda Sjölin en övergripande bild av förändringarna.

TILLÄMPNINGSOMRÅDET

En viktig skillnad är att konsumentköplagens tillämpningsområde blir bredare. Förutom försäljning av lösa saker till konsument omfattar den ny lagen regler om tillhandahållande av digitalt innehåll, digitala tjänster och varor med digitala delar.

 

Med digitalt innehåll avses t.ex. appar, spel, musik, och filmer som konsumenten får åtkomst till genom nedladdning eller direktuppspelning.

 

Med digital tjänst avses alla tjänster som är digitala och där konsumentens tillgång inte baseras på att denne får en egen kopia t.ex. streamingtjänster, sociala medier, fillagring, webbaserad e-post.

 

Med en vara med digitala delar avses en lös sak som är sammankopplad eller integrerad med ett digitalt innehåll eller en digital tjänst och där sådan digital del i varan behövs för att varan ska fungera på avsett vis t.ex. en smartwatch eller smart tv.

 

För att kunna tillämpa den nya lagen korrekt är viktigt att ni som näringsidkare undersöker om ni tillhandahåller något av ovan.

 

NÅGRA VIKTIGA ÄNDRINGAR

 

Tiden för den omvända bevisbördan har blivit längre.

Presumtionstiden för att fel i varan förelåg vid avlämnande förlängs från sex (6) månader till två (2) år, det gäller dock inte:

– köp av levande djur då presumtionstiden för fel är sex (6) månader;

– köp av varor med digitala delar där den digitala delen tillhandahålls kontinuerligt, då är presumtionstiden för fel det längsta av avtalstiden och tre (3) år från avlämnandet;

– köp av digital tjänst eller digitalt innehåll som levereras vid ett tillfälle (dvs. ej kontinuerligt tillhandahållande) då är presumtionstiden för fel ett (1) år;

– köp av digital tjänst eller digitalt innehåll som tillhandahålls kontinuerligt, då gäller den omvända bevisbördan för fel under hela avtalstiden.

 

Reklamationsrätten

Konsumenten ska fortfarande reklamera ”inom skälig tid” och två (2) månader från att konsumenten upptäckte felet anses alltid vara inom skälig tid, likt tidigare. Reklamationsrätten för en vara är fortfarande i tre (3) år men konsumenten får ytterligare två (2) månader på sig att framställa krav. För köp av varor med digitala delar som tillhandahålls kontinuerligt är dock reklamationsrätten det längsta av avtalstiden och tre (3) år från avlämnandet. För köp av digital tjänst eller digitalt innehåll som tillhandahålls kontinuerligt gäller reklamationsrätten under avtalstiden.

 

”Fel i vara” har skrivits om

Huruvida en vara är fel ska bedömas utifrån dels subjektiva krav dvs. de krav på varan som parterna har avtalat och objektiva krav dvs. krav på varan utöver parternas avtal, som exempel. kan nämnas att varan ska vara ägnad för de ändamål som varor av samma slag i allmänhet används.

De objektiva kraven kan avtalas bort men det kräver att konsumenten informeras om avvikelsen och konsumenten uttryckligen och separat accepterat den. Det är därför viktigt att ni näringsidkare hanterar eventuella avvikelser i era villkor och inom ramen för beställningsprocessen – det är ni som måste kunna bevisa att en avvikelse har accepterats av konsumenten.

 

Påföljd vid fel

Det tydliggörs att konsumenten har rätt att välja mellan att få omleverans eller få felet åtgärdat.

 

Konsument kan vända sig direkt till tillverkare och garantigivare

I de fall när en tillverkare har åtagit sig att svara för varans hållbarhet under en viss tid utgör det en garantiutfästelse och konsumenten har rätt att kräva att tillverkaren (garantigivaren) åtgärdar felet eller omlevererar varan, om varan avviker från garantin. Detta trots att det inte föreligger ett direkt avtalsförhållande mellan tillverkaren och konsumenten. Detsamma gäller även andra garantier som lämnats av tillverkaren eller av annan garantigivare än säljaren.

 

Särskilda bestämmelser om köp av levande djur

Införandet av bestämmelser om köp av levande djur är ett tydliggörande av att konsumentköplagen är tillämplig på sådana köp. Vissa särskilda regler har införts t.ex. är den omvända bevisbördan för fel sex (6) månader i stället för två (2) år och det finns en möjlighet för säljaren och konsumenten att avtala om undantag från denna regel om priset för djuret överstiger 1/10 av prisbasbeloppet (dvs. 4 830 kr f.n.). Om konsumenten har undersökt djuret, eller underlåtit att undersöka djuret trots säljarens uppmaning, får konsumenten inte göra gällande fel som denne borde ha upptäckt vid sådan undersökning.

 

Digitala delarna ingår i köpet

Utgångspunkten är att vid köp av en vara med digitala delar ska de digitala delarna ingå i köpet. Det gäller även om den digitala delen tillhandahålls av annan än säljaren av varan. Vill inte säljaren att den digitala delen ska ingå måste det uttryckligen stå i avtalet med konsumenten.

 

Leverera omgående

Tillhandahållande av en digital tjänst eller digitalt innehåll ska ske utan onödigt dröjsmål. Med hänsyn till att det ofta är tekniskt möjligt att tillhandahålla digitala delar omgående kan vi förvänta oss att utgångspunkten är att ”leveranstiden” i dessa fall är kort, sannolikt omgående. Om säljaren avser att tillhandahålla den digitala tjänsten/innehållet vid annan tidpunkt än omgående bör detta framgå av avtalet.

 

Rätt till information och uppdateringar

Konsumenten har rätt att få information om och tillhandhållas de uppdateringar som är nödvändiga för att den digitala tjänsten/innehållet/delarna ska fungera. Vid kontinuerligt tillhandhållande av digitala tjänster/innehåll gäller denna rätt under det längsta av tre (3) år från avlämnandet och avtalstiden.

 

YTTERLIGARE ÄNDRINGAR

Ytterligare lagändringar på det konsumenträttsliga området förväntas träda kraft 1 juli 2022. Bland dessa förslag finns högre sanktionsavgifter vid överträdelse; lägst tio tusen (10 000) kronor och högst fyra (4) procent av näringsidkarens omsättning. Vill man redan nu läsa in sig finns propositionen här (länk till regeringens hemsida): https://www.regeringen.se/49544c/contentassets/dfa5a69171824e3cb37942a5c78ebe9a/ett-moderniserat-konsumentskydd-prop.-202122174.pdf

Ansvariga jurister
Matilda Sjölin
Advokat